Menu

Vedtægter

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober 2023

§1

Foreningens navn er Boldklubben AVARTA.
Foreningen er stiftet den 29. januar 1953 og er hjemhørende i Rødovre Kommune.
Foreningen er tilsluttet DBU Sjælland samt Fællesrepræsentationen af

Idrætsforeninger i Rødovre (FIR), samt Green Entertainment A/S, BK Avarta.

§2
2.1

Foreningens formål er at spille fodbold og tilgodese såvel elite- som
breddefodbold i et godt kammeratskab, der fremmes gennem sportslig
indstilling, klubliv og samarbejde.

2.2

Foreningens spilledragt er grøn bluse, hvide bukser og grønne strømper.

§3
3.1
Enhver, som er interesseret og efterlever DBU's bestemmelser, kan blive
medlem af foreningen. Medlemskabet kan være som aktiv eller passiv.

3.2
Som medlem optages personer uanset alder, som ikke har udestående med
Boldklubben AVARTA og/eller gæld til anden idrætsforening.
Boldklubben AVARTA's registrerede ledere og trænere, som ikke er aktive
spillere, er passive medlemmer af foreningen efter 3 måneders engagement.
Dette medlemskab stopper ved ophør af engagementet, medmindre der straks
overgås til andet medlemskab i foreningen.

3.3
Bestyrelsen alene træffer beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer og
offentliggør en sådan beslutning på førstkommende generalforsamling.
Disse tildeles et AVARTA emblem med egeløv af 14 karat ægte guld. Emblemet
forbliver
foreningens ejendom, og må ikke videregives eller bortsælges til anden side.
Såfremt et æresmedlem er så uheldigt, at emblemet bortkommer, skal denne for
egen regning genanskaffe et nyt emblem, gennem den person der varetager
indkøb af emblemer i klubbens regi.
Ved et æresmedlems bortgang, skal æresnålen tilbageleveres til AVARTA af
den/de efterladte.
Et æresmedlem er kontingentfrit medlem af foreningen.

3.4
Indmeldelse skal ske skriftligt. Er en optagelse blevet nægtet skal bestyrelsen
forelægge sin beslutning på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil
den der er nægtet medlemskab har adgang og taleret.

3.5
Udmeldelse skal ske skriftligt.
Ved udmeldelsen tilfalder forudbetalt kontingent foreningen.

3.6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ikke efterlever
§2.1, modarbejder og/eller miskrediterer Boldklubben AVARTA.
Medlemmet har krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Medlemmet har endvidere krav på at sagen afgøres på førstkommende ordinære
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Medlemmet har adgang og stemmeret jf. §5.2, dog bortvises medlemmet straks
såfremt generalforsamlingen bekræfter eksklusionen.
Et ekskluderet medlem kan kun genindtræde i klubben efter accept på en
ordinær generalforsamling.

§4
4.1
Bestyrelsen fastsætter inden generalforsamlingen kontingentgrupper, som
udsendes med beretningen.
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingent betales 6 måneder forud og forfalder 1. februar og 1. august.
Kontingent skal være tilmeldt automatisk betaling.
Ved indmeldelse i februar, marts, august og september betales fuldt kontingent.
Ved indmeldelse i øvrige måneder betales reduceret kontingent efter følgende
model:
 April, maj, oktober og november betales 2/3 af fuldt kontingent.
 Juni og december betales 1/3 af fuldt kontingent
 Januar og juli betales 1/5 af fuldt kontingent
Medlemmer, der er mere end 2 måneder i kontingentrestance, kan slettes som
medlem.
Medlemmer, som er udmeldt pga. manglende kontingentbetaling, kan
genindmeldes mod betaling af det skyldige beløb.
Bestyrelsen fastsætter betalingsbetingelser og øvrige vilkår for motionshold, der
ønsker at betale holdkontingent, senest 1 måned før forfaldsdato.

4.2
Boldklubben AVARTA tegnes af forretningsudvalget – bestående af formand,
næstformand og kasserer.
Forretningsudvalget kan udstede fuldmagt til, at bestyrelsesmedlemmer kan
råde over betalingskort og netbank, til foreningens bankkonti hver for sig.
Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.
Kassereren forvalter foreningens pengemidler og fører foreningens regnskaber.
Kassereren skal senest 14 dage inden generalforsamlingen aflevere
driftsregnskab for det forløbne regnskabsår og aktuel status til de under §5.4
valgte bilagskontrollanter.
Det på generalforsamlingen godkendte regnskab skal underskrives af den
samlede bestyrelse.
Bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse bilag og
beholdninger

4.3
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid
tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse.

§5
5.1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i
perioden mellem 15. september og 15. oktober.
Generalforsamlingen indkaldes gennem internettet på BK Avarta's hjemmeside
og ved opslag i foreningens lokaler med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal
indeholde dagsordenen.
Indkomne forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden, årsberetning og revideret regnskab samt indkomne forslag skal
offentliggøres på BK Avarta’s hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

5.2
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt enhver,
der inviteres til generalforsamlingen af foreningens bestyrelse.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som ikke er i
kontingentrestance og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder
forud for generalforsamlingen.
Alle medlemmer har på foreningens ordinære og ekstraordinære
generalforsamlinger stemmeret fra det kalenderår, hvori man fylder 15 år.
Medlemmer, som ikke fylder mindst 15 år i det pågældende kalenderår, har ret
til at deltage i og har taleret på foreningens ordinære og ekstraordinære
generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Der foretages kontrol mht. stemmeberettigelse.

5.3
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kan eksklusion og vedtægtsændringer
kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Det understreges at
blanke stemmer ikke betragtes som afgivne stemmer.

5.4
Generalforsamlingen afholdes efter nedenstående dagsorden. Den valgte
dirigent leder generalforsamlingen og forestår alle afstemninger - og skal altid
acceptere skriftlig afstemning når blot et stemmeberettiget medlem forlanger
dette. Afstemninger om eksklusion af et medlem og vedtægtsændringer skal
altid foregå skriftligt.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter (jf. §4.1)
6. Valg af bestyrelse (jf. §6)
7. Eventuelt
Såfremt der ikke vælges formand og næstformand eller kasserer og
næstformand eller såfremt der ikke er valgt formand, næstformand og kasserer
suspenderes generalforsamlingen og der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling jf. §7, hvor eneste punkt på dagsordenen, udover valg af
dirigent og eventuelt, er valg i henhold til vedtægterne.

§6
6.1
Valgbar til bestyrelse, bilagskontrollanter og suppleanter er alle juridisk myndige
medlemmer.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger
tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

6.2
På valg på generalforsamlingen er (hvor intet andet er noteret gælder valg for 1
år):
Bestyrelse:
1. Formand (lige år for 2 år)
2. Næstformand
3. Kasserer (ulige år for 2 år)
4. 3-6 bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter:
5. Suppleant
Bilagskontrollanter:
6. 2 bilagskontrollanter
7. 2 bilagskontrollantsuppleanter

6.3
De på generalforsamlingen valgte udvalg supplerer sig selv efter behov.

6.4
Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens mødekalender og indkaldes i
henhold til bestyrelsens forretningsorden, dog skal der altid afholdes
bestyrelsesmøde, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter
begrundet ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer deltager og
mødet er indkaldt med rimeligt varsel.
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.
Ved stemmelighed i formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.
Ved stemmelighed uden formanden og næstformandens deltagelse skal der
indkaldes til nyt møde.
Green Entertainment A/S har ret til at deltage med en repræsentant ved
bestyrelsesmøderne.
Repræsentanten har taleret, men ikke stemmeret.

§7
7.1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes såfremt mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt
begærer dette. Begæringen skal indeholde dagsorden.

7.2
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens
fremsættes.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes gennem internettet på BK Avarta's
hjemmeside og ved opslag i foreningens lokaler med mindst 10 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

7.3
Ekstraordinær generalforsamling følger afstemningsreglerne for ordinær
generalforsamling.

§8
Vedtægtsændringer kan besluttes på såvel ordinær som ekstraordinær
generalforsamling såfremt forslaget til vedtægtsændringer fremgår af
dagsordenen.

§9
9.1
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær
generalforsamling, hvor alene valg af dirigent, spørgsmålet om foreningens
opløsning samt eventuelt er på dagsordenen.

9.2
For opløsning kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer (jf. §5.2) er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst
3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Det understreges at blanke stemmer ikke betragtes som afgivne stemmer.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig jf.
ovenstående, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor
beslutning kan træffes med nævnte stemmeflerhed, uanset antal
stemmeberettigede medlemmer.

9.3
Ved opløsning skal foreningens formue deponeres 1 år, og derefter gå til et
sportsligt formål i hjemhørskommunen.
Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal på den opløsende
generalforsamling.

Luk